OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

Wynajmujący: Probus Sp. z o. o. w Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu zwany Probus.

Najemca: osoba prywatna / firma, określona w Umowie Najmu i niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Klientem.

 

Probus wynajmuje Klientowi samochód wraz z dodatkowym wyposażeniem do użytkowania, określony w Umowie Najmu, zwany dalej samochodem. Klient swoim podpisem oświadcza, że przyjmuje poniższe Ogólne Warunki Najmu i przyjmuje osobistą odpowiedzialność za samochód oraz odpowiedzialność za wszelkie osoby, którym powierzy samochód.

 

§1. Najem i zwrot samochodu

 1. Probus wynajmuje Klientowi samochód sprawny technicznie. Wszelkie uwagi dotyczące stanu samochodu, czy uszkodzeń należy zgłosić pracownikowi Probus w momencie odbioru samochodu.
 2. Klient jest zobowiązany zwrócić samochód w takim stanie, w jakim go wynajął, z kompletem opon, dokumentami samochodu i wyposażeniem do punktu wynajmu, gdzie wynajął samochód lub w miejscu wskazanym w Umowie Najmu i najpóźniej w oznaczonym w Umowie Najmu terminie zwrotu.
 3. Każde przedłużenie najmu musi być zgłoszone do przedstawiciela Probus najpóźniej w dniu określonym w Umowie Najmu.

 

§2. Ubezpieczenie i wyposażenie samochodu

 1. Samochód Probus użytkowany przez Klienta jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia obowiązującymi w Polsce.
 2. Samochód wyposażony jest w podstawowe akcesoria takie jak: GAŚNICA, APTECZKA, KAMIZELKA, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY.  Za zagubienie któregokolwiek z w/w akcesoriów najemcy potrącane jest 50 zł.

 

§3. Obowiązki klienta

 1. Najemca zobowiązuje się do:
 1. Zabrania się pozostawiania pojazdu bez należytego zabezpieczenia, a w szczególności nie zostawiać w pojeździe kluczyków ani dokumentów:
  • w przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i/lub kluczykami Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę,
  • w przypadku, gdy pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka i kompletu dokumentów (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC) najemca obciążony zostanie kosztami kolejno 800 zł + VAT za zagubione klucze oraz 600 zł + VAT za zagubione dokumenty,
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy spowodowane używaniem samochodu. W przypadku szkód wynikających z winy Najemcy, za które ubezpieczyciel nie zwróci nam należności za koszty naprawy, za koszty naprawy samochodu odpowiedzialny jest Najemca,
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najmującego lub osobę trzecią, której odstąpiono pojazd, przepisów prawa ruchu drogowego i innych mogących mieć zastosowanie
 4. W sytuacji, gdy przedmiotowy pojazd ulegnie zdarzeniu, którego następstwem będzie szkoda niemożliwa do usunięcia w drodze naprawy (szkoda całkowita), bądź zostanie skradziony, bądź ubezpieczyciel z jakikolwiek przyczyn odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata różnicy spoczywać będzie na Najemcy
 5. Użytkowania pojazdu w sposób odpowiedni
 6. Dokonywania bieżących przeglądów technicznych oraz napraw tylko i wyłącznie za pośrednictwem Wynajmującego
 7. Nie usuwania i nie niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych znajdujących się w pojeździ
 8. Nie dokonywania przeróbek, montowania dodatkowych instalacji bez pisemnej zgody Wynajmującego
 9. Niezwłocznego powiadomienia wynajmującego o każdym zdarzeniu jakie mam miejsce (wypadek, kolizja, kradzież), w którym pojazd ten uczestniczył
 10. Przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju, w którym użytkuje samochód
 11. Nie przekroczenia dziennego dobowego limitu 300 km
 12. Zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów
 13. Nie popychania lub holowania innego pojazdu lub przyczepy samochodem
 14. Nie wwożenia na lub nie wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi
 15. Nie brania udziału samochodem w zawodach lub wyścigach
 16. Nie używania samochodu do jazdy na drogach i terenach nieutwardzonych
 17. Nie przewożenia samochodem materiałów mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu
 18. Nie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem

2. Najemca zobowiązuje się do posiadania ważnego prawa jazdy (uprawnień), które obowiązuje na terytorium krajów, w których Najemca prowadzić będzie wynajęty pojazd, a data ważności posiadanych uprawnień nie wygaśnie podczas całego okresu najmu.

3. Osoba trzecia może prowadzić samochód, o ile spełnia wymagania ust. 2 powyżej, wraz z okazaniem dokumentu oraz pod warunkiem, że zostanie wskazana przez Klienta przedstawicielowi Probus w dniu podpisania Umowy Najmu lub na 1 dzień przed umożliwieniem osobie trzeciej prowadzenia wynajętego od Probus samochodu, a przedstawiciel Probus nie zgłosi niezwłocznie sprzeciwu.

4. Klient będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu przez osobę trzecią wskazaną, zgodnie z postanowieniem ust. 3 powyżej, do prowadzenia samochodu, lub innej osoby, której powierzył pojazd.

 

§4. Uprawnienia Probus

 1. Probus zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru samochodu, jeśli Klient nie będzie przestrzegał któregoś z postanowień Umowy Najmu i Ogólnych Warunków Najmu, w szczególności nie zwróci samochodu w terminie zwrotu oraz do obciążenia kosztami związanymi z tym odbiorem i powstałymi uszkodzeniami, zgodnie z warunkami w Umowie Najmu.
 2. W przypadku próby wyjazdu za granice do krajów nie należących do Unii Europejskiej lub w przypadku jakiegokolwiek innego postępowania niezgodnego z warunkami Umowy Najmu, Probus będzie miał prawo do obciążenia Klienta kwotą do wysokości 5-krotnej wartości udziału własnego Klienta zgodnie z cennikiem Probus.

§5. Płatności

 1. W przypadku uzgodnionej płatności odroczonej klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Klient otrzymuje samochód zatankowany do pełna paliwem i powinien go z taką ilością paliwa zwrócić, w przeciwnym razie Klient zostanie na fakturze obciążony kosztami za usługę uzupełnienia paliwa (dotankowania) według cennika Probus.
 3. Probus może zażądać od Klienta zapłacenia w dniu podpisania Umowy Najmu zaliczki za przewidywane wydatki związane z najmem.
 4. W przypadku gdy najemca odda pojazd zabrudzony i wymagającego specjalistycznego mycia oraz czyszczenia, wówczas wynajmujący zachowuje sobie prawo do obciążenia najemcy kwota od 100 (sto) do 500 (pięćset) złotych w zależności od rodzaju zabrudzeń.
 5. Strony ustalają, że płatność za autostrady w okresie najmy pojazdu przez klienta ponosi wynajmujący. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu niż termin ważności opłaty autostradowej klient zobowiązuje się zwrócić różnicę między okresem ważności opłaty a okresem wynajmu samochodu.

 

§6. Odpowiedzialność Klienta w przypadku uszkodzeń lub kradzieży samochodu.

W razie wypadku drogowego / kolizji Klient jest zobowiązany:

 1. Do zabezpieczenia pojazdu przed dalszymi stratami
 2. Uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami
 3. Nie pozostawić pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia
 4. Zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe
 5. Wypełnić druk zgłoszenia każdej kolizji / wypadku i w ciągu 24 godzin przesłać go do biura Probus
 6. W przypadku kradzieży należy natychmiast powiadomić Policję i Probus
 7. W przypadku uszkodzenia samochodu podczas najmu, klient osobiście odpowiada materialnie za wyrządzoną szkodę do kwoty 2000 zł.

 

§7. Zabezpieczenie pojazdu


Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez Klienta powinien on go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń i pozostawiając samochód na parkingach strzeżonych oraz nie pozostawiać dokumentów w pojeździe.

 

§8. Odpowiedzialność Probus

Probus nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane wadą fabryczną wynajmowanego samochodu.

 

§9. Naprawy

Klient nie może dokonywać żadnych napraw samochodu, za wyjątkiem zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim wypadku powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie przedstawiciela Probus o zaistniałej sytuacji. Przedstawiciel Probus niezwłocznie poinformuje Klienta o dalszych krokach (np. czy zostanie mu dostarczony inny samochód, czy powinien oddać do warsztatu i ewentualnie którego).

 

§10. Wypowiedzenie Umowy Najmu

Probus ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. Jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą
 2. Jeśli Klient używa samochód sprzecznie z Umową Najmu lub jego przeznaczeniem.

 

§11. Odsetki

W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Probus ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia kosztami postępowania. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustawowej stopy procentowej.

 

§12. Mandaty / Opłata administracyjna

W przypadku nałożenia mandatu przez uprawnione organy za wykroczenie popełnione w trakcie wynajmu, Probus pobiera opłatę administracyjną w kwocie 120,00 PLN netto do której uiszczenia zobowiązuje się Klient. Jednocześnie Klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych organowi nakładającemu mandat w celu wyegzekwowania płatności.

 

§13. W samochodach Probus obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych

Opłata z tytułu palenia tytoniu w samochodzie wynosi 400 zł. Ewentualne inne koszty związane z uszkodzeniami spowodowanymi paleniem papierosów rozpatrywane zostaną indywidualnie.

 

§14. Dodatkowe opłaty (cennik)

Usługa Cena brutto
Wypożyczenie nawigacji GPS TOM TOM (na cały wyjazd) 30,00 zł
Dopłata za wyjazd zagraniczny (na cały wyjazd) 50,00 zł
Podstawienie auta pod wskazany adres (liczone w dwie strony) 2,00 zł/km
Zwrot auta pod wskazanym adresem (liczone w dwie strony) 2,00 zł/km
Zgłoszenie drugiego kierowcy (na cały wyjazd) 50,00 zł
CB Radio gratis

 


§15. Zmiana umowy

Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§16. Spory

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

 

§17. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Najemca używa samochodu w sposób sprzeczny z umową albo niezgodnie z jego właściwościami oraz przeznaczaniem Wynajmujący może żądać zwrotu pojazdu nawet przed terminem końca obowiązywania umowy. W takiej sytuacji Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy dodatkowa kara umowna w wysokości 2000 zł + VAT (dwa tysiące złotych + VAT), oraz pełną wartością umowy.
 2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 4. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

OŚWIADCZENIE

 1. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy i akceptuje w pełni jej postanowienia.
 2. Najemcy przedstawiono zakres obowiązywania ubezpieczenia Policy AC i zapoznał się on z tymi warunkami.
 3. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych oraz teleadresowych przez Wynajmującego uprawnionym organom w przypadku, gdy Wynajmujący zostanie o to wezwany.
 4. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury vat bez wymogu złożenia jego podpisu.